ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE

Tarcza antykryzysowa w pigułce czyli pomoc państwa w dobie epidemii COVID-19
03.04.2020r. 11:46

Aleksandra Czopik-Barecka, iLawenergy.pl
W dniu 31 marca br. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwana "tarczą antykryzysową". Poniżej część pierwsza przeglądu najważniejszych rozwiązań zaproponowanych w przedmiotowej ustawie w szczególności z zakresu prawa pracy i zamówień publicznych.

I. PRAWO PRACY:

 • możliwość polecenia pracownikowi przez pracodawcę wykonywania pracy zdalnej (na czas oznaczony poza miejscem jej normalnego wykonywania)
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy na okres do 14 dni w przypadku zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy w celu opieki nad dzieckiem do lat 8 w związku z zamknięciem żłobka, przedszkola, klubiku dziecięcego, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 (przepis stosuje się odpowiednio do osób opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi do 18 roku życia oraz niepełnosprawnymi osobami dorosłymi w przypadku zamknięcia placówki, do której te osoby uczęszczają); okres pobierania zasiłku może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów
 • zawieszenie obowiązku odbywania okresowych badań lekarskich na czas trwania stanu epidemii oraz przedłużenie ważności orzeczeń wydanych w ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r. do 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego
 • w przedsiębiorstwach będących częścią infrastruktury krytycznej pracodawca może, na czas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:
  a) zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników a także
  b)polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa
  oraz odmawia pracownikowi udzielenia w takich przypadkach urlopu (w tym urlopu na żądanie) a także przesuwa termin takiego urlopu lub odwołuje z niego pracownika ; przepis stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstw będących podwykonawcami lub dostawcami obiektów infrastruktury krytycznej, przedsiębiorstw zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych i stacji gazu ziemnego a także przedsiębiorców, którym zostało wydane przez Prezesa Rady Ministrów (na wniosek wojewody) polecenie określonego postępowania w związku z epidemią COVID-19
 • u pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych1 w następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie zalegał (do końca III kwartału 2019 r.) w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy3 dopuszczalne jest:
  a) ograniczenie nieprzerwanego 11-godzinnego dobowego odpoczynku do nie mniej niż 8 godzin (przy czym w tym zakresie pracownikowi przysługuje wyrównanie polegające na przydzieleniu "utraconego" czasu odpoczynku) oraz nieprzerwanego 35-godzinnego tygodniowego odpoczynku do nie mniej niż 32 godzin;
  b) zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy
  c) zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu połączone z brakiem stosowania (z mocy prawa) do zakresu objętego porozumieniem warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy wynikających z zakładowych/ponadzakładowych układów zbiorowych pracy
  przy czym porozumienie, o którym mowa w lit. b) i c) powyżej jest zawierane z organizacjami związkowymi albo (w przypadku pracodawców, u których nie działają organizacje związkowe) z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy a następnie przekazywane okręgowemu inspektorowi pracy
 • pracodawca wypłaca pracownikom objętym przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19 wynagrodzenie obniżone o nie więcej niż 50%, nie niższe jednak niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy
 • przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych1 w następstwie wystąpienia COVID-19 może obniżyć pracownikom wymiar czasu pracy o 20%, ale nie więcej niż do ½ etatu z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie pracownika nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy
 • przedsiębiorca, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych1 w następstwie wystąpienia COVID-19 może złożyć wniosek o wypłatę z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dofinansowania do wynagrodzeń pracowników2 objętych (w następstwie wystąpienia COVID-19):
  a) przestojem ekonomicznym - przy czym w takim przypadku dofinansowanie może wynosić maksymalnie połowę wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę i nie przysługuje pracownikom, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS
  b) obniżonym wymiarem czasu pracy - przy czym w takim przypadku dofinansowanie może wynieść do połowy obniżonego wynagrodzenia za pracę pracownika (w związku z redukcją etatu), nie więcej jednak niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS i nie przysługuje pracownikom, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS pod warunkiem że przedsiębiorca ten nie zalegał (do końca III kwartału 2019 r.) ze zobowiązaniami podatkowymi, składkami na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy3 oraz że w stosunku do tego przedsiębiorcy nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, przy czym:
  1) dofinansowanie przysługuje przez okres 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o jego przyznanie przez przedsiębiorcę (przy czym termin ten może zostać przedłużony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów)
  2) warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu zawieranym przez pracodawcę z organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy (jeśli u pracodawcy nie działają organizacje związkowe) i przekazywanym przez pracodawcę okręgowemu inspektorowi pracy; w zakresie objętym porozumieniem nie stosuje się postanowień układów zbiorowych pracy, umów o pracę oraz innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy
 • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników2, które może zostać przyznane przez starostę, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, mikroprzedsiębiorcy, małemu oraz średniemu przedsiębiorcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 (rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego), na podstawie zawartej z tym przedsiębiorcą umowy, w wysokości kwoty stanowiącej:
  a) sumę 50% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie, ale nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika - w przypadku spadku obrotów o co najmniej 30%
  b) sumę 70% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie, ale nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika - w przypadku spadku obrotów o co najmniej 50%
  c) sumę 80% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie, ale nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika - w przypadku spadku obrotów o co najmniej 90%
II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • brak zastosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (PZP) do zamówień na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego a także do zamówień udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju lub regionalne fundusze rozwoju dotyczących instrumentów wsparcia niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym wystąpienia COVID-19
 • strony umowy o zamówienia publiczne niezwłocznie informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić załączając do informacji szczegółowe dokumenty wskazane w treści ustawy, dotyczące okoliczności związanych z COVID-19
 • w razie stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego:
  a) zamawiający może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy w szczególności zmienić termin oraz sposób jej wykonania a także zakres świadczeń i wynagrodzenie wykonawcy (o ile wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy)
  b) wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę tej (łączącej ich) umowy związanej z wykonaniem zamówienia publicznego w szczególności zmienić termin oraz sposób jej wykonania, zakres świadczeń a także czasowo zawiesić jej wykonywanie
 • brak dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie o zamówienie publiczne w związku z COVID-19 a także zmiana umowy o zamówienie publiczne w trybie wskazanym powyżej nie stanowią naruszenia dyscypliny finansów publicznych, przestępstwa działania na szkodę spółki ani przestępstwa polegającego na braku dochodzenia roszczeń
III. INNE:

 • możliwość wprowadzenia w drodze rozporządzenia cen maksymalnych (albo maksymalnych marż hurtowych i detalicznych) dla towarów lub usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia, bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych
 • świadczenie postojowe (w wysokości co do zasady 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę) przysługujące na wniosek złożony do ZUS nie później niż w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został ogłoszony stan epidemii, osobom prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom wykonującym umowę agencyjną, umowę zlecenia albo inną umowę cywilnoprawną, do której stosuje się przepisy dot. zlecenia lub umowę o dzieło, w sytuacji, gdy w następstwie COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności oraz pod warunkiem, że:
  1) działalność gospodarcza została rozpoczęta lub umowa została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.
  2) przychód osiągnięty z działalności/umowy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS
 • dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności, które może zostać przyznane przez starostę, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 (rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego), na podstawie zawartej z tym przedsiębiorcą umowy, miesięcznie w wysokości:
  a) 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku spadku obrotów o co najmniej 30%
  b) 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku spadku obrotów o co najmniej 50%
  c) 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku spadku obrotów o co najmniej 80%
 • możliwość udzielenia przez starostę jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność przed 1 marca 2020 r. do wysokości 5.000 zł z możliwością jej umorzenia na wniosek przedsiębiorcy, który przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki nie zmniejszył zatrudnienia w stosunku do stanu z dnia 29 lutego 2020 r.
 • możliwość udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców) z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej zabezpieczających do 80% kwoty kredytu pozostałej do spłaty
 • możliwość złożenia oświadczenia woli przez członka organu osoby prawnej w formie dokumentowej (bez konieczności opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bez względu na odmienne zastrzeżenia ustawy lub czynności prawnej w tym zakresie) oraz odbywania posiedzeń organów osób prawych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności fizycznej obecności członków tych organów
 • w odniesieniu do umów najmu: automatyczne przedłużenie (z mocy prawa, na wniosek najemcy) umów najmu, których termin obowiązywania upływa po 31 marca 2020 r. a przed dniem 30 czerwca 2020 r. oraz zakaz wypowiadania do dnia 30 czerwca 2020 r. najemcy umowy najmu oraz wysokości czynszu, przy czym zasady te doznają pewnych ograniczeń w szczególności, w sytuacji gdy najemca pozostaje w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych należności za mieszkanie, używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub posiada tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego
 • zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za okres od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 r. dla pracodawców zatrudniających mniej niż 10 pracowników a także dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, o ile przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Przypisy:

1 Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
1) o nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku 2019
2) o nie mniej niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego;

2 Przy czym pod pojęciem pracownika rozumie się także osoby świadczące pracę na innej podstawie niż umowa o pracę w szczególności na podstawie umowy zlecenia za wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

3 Chyba że przedsiębiorca zawarł umowę lub otrzymał decyzję w sprawie rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności i wywiązuje się z jej postanowień albo zaleganie w regulowaniu należności powstało w okresie spadku obrotów a przedsiębiorca dołączył do wniosku plan spłaty zadłużenia.
Zobacz także:

Dodaj nowy Komentarze ( 1 )

KOMENTARZE ( 1 )


Autor: mg 28.04.2020r. 15:07
Bardzo przydatna informacja, zmiany w niektórych obszarach, jak np. zamówienia publiczne, wręcz kluczowe
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 1 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Gazterm
Innsoftcire
©2002-2020
mobilne cire
IT BCE