ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

OPINIE

Pandemia Covid-19 opóźni inwestycje w farmy wiatrowe
25.05.2020r. 14:45

Krystian Andrzejewski & Przemysław Kałek
Kancelaria Radzikowski Szubielska i Wspólnicy
Zakłócenie globalnego łańcucha dostaw wskutek restrykcji wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19 oraz nadciągający kryzys gospodarczy stawiają pod znakiem zapytania realizację inwestycji w farmy wiatrowe zgodnie z przyjętymi harmonogramami i wywołują niepewność co do ilości inwestycji planowanych do realizacji w najbliższych latach. Jak zauważa Komisja Europejska, obecny kryzys ujawnił wrażliwość europejskiego łańcucha dostaw, czego wynikiem jest spadek ilości nowych inwestycji, kurczenie się rynków oraz opóźnienia w realizacji projektów1.

Jest oczywiste, że obecna pandemia wywoła mniej lub bardziej dotkliwe skutki ekonomiczne w każdym sektorze, w tym także w sektorze energetyki wiatrowej. Zdaniem American Wind Energy Association (AWEA) pandemia Covid-19 w USA zagraża powodzeniu projektów wiatrowych o łącznej mocy 25 GW i wartości 35 mld dolarów. Skutki pandemii mogą w szczególności dotknąć lokalne samorządy i właścicieli ziemskich. Wycofanie planowanych inwestycji może spowodować dla nich straty o wartości powyżej 8 mld dolarów w postaci nieuiszczonych podatków i czynszów dzierżawnych. AWEA zauważa również, że w razie braku zapewnienia energetyce wiatrowej odpowiedniego wsparcia, skutki pandemii niosą ryzyko likwidacji ponad 35 tys. miejsc pracy, w tym między innymi techników turbin wiatrowych, pracowników budowlanych i pracowników fabryk2.

Mimo tych pesymistycznych wiadomości rysuje się także pozytywny scenariusz dla energetyki wiatrowej, zakładający jej kluczową rolę w odbudowie gospodarki po zakończeniu pandemii. Wobec powyższego warto się również zastanowić jaki wpływ pandemia Covid-19 wywrze na terminową realizację polskich inwestycji wiatrowych, w tym także projektów offshore planowanych na Morzu Bałtyckim. Należy również postawić pytanie, czy w świetle pojawiających się informacji o możliwości nadejścia jesienią drugiej fali zachorowań na Covid-19, podjęte przez ustawodawcę działania, mające na celu ochronę rynku OZE przed skutkami pandemii, okażą się wystarczające.

Opóźnienia w realizacji inwestycji oraz spadek poziomu nowych mocy wiatrowych

Zdaniem firmy doradczej Wood Mackenzie skutki pandemii Covid-19 odczuje wiele państw, w których obecnie realizowane są inwestycje w farmy wiatrowe, co może przełożyć się znacząco na spowolnienie czasu ich budowy. Zgodnie z jej przewidywaniami, kryzys wywołany rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 spowoduje, iż globalny przyrost mocy instalacji wiatrowych w 2020 r. zmniejszy się o 4,9 GW w porównaniu z poprzednimi prognozami i wyniesie 73 GW3. Nie innego zdania są analitycy z Rystad Energy, według których przewidywany uprzednio poziom 75 GW mocy pochodzących z nowych elektrowni wiatrowych w 2020 r. jest nie do osiągnięcia Ich zdaniem skutki pandemii odczuwalne będą jeszcze bardziej w 2021 r., kiedy zmniejszona liczba nowych projektów, spowodowana obniżeniem nakładów inwestycyjnych, oraz umocnienie dolara amerykańskiego doprowadzi do obniżenia przewidywanego poziomu nowych mocy ze źródeł odnawialnych o co najmniej 20 GW lub o 10% w porównaniu z 2020 r. 4

Zagrożone są nie tylko inwestycje przeprowadzane na lądzie, ale także inwestycje w morskie farmy wiatrowe. Między innymi z powodu zakłóceń łańcucha dostaw wywołanego pandemią, Orsted, globalny lider w budowie morskich farm wiatrowych, ogłosił, że oddanie do użytku dwóch farm wiatrowych realizowanych u wybrzeży USA - Skipjack Wind Farm (120 MW) i South Fork Wind (130 MW) prawdopodobnie nie nastąpi przed 2022 r. 5. Pod znakiem zapytania stoi także terminowa realizacja trzech dużych projektów wiatrowych - Ocean Wind (1,1 GW), Sunrise Wind (880 MW) oraz Revolution Wind (704 MW)6. Opóźnienie oraz zwiększenie kosztów inwestycyjnych obejmie również niektóre wiatrowe projekty offshore realizowane na morzu północnym. Z powodu pandemii Covid-19 o co najmniej kilka miesięcy opóźni się realizacja wykonywanej u wybrzeży Anglii przez Vattenfall famy wiatrowej Northfolk Boreas Offshore Wind Farm (1,8 GW)7.

Zakłócenie globalnego łańcucha dostaw

Jak wspomniano na wstępie, wśród głównych czynników wywołanych pandemią, które mają się przełożyć na obniżony wynik nowych mocy pochodzących z energetyki wiatrowej oraz opóźnienia w terminowej realizacji inwestycji, wymienia się zakłócenia łańcucha dostaw komponentów instalacji wiatrowych. Jak zauważa Global Wind Energy Council (GWEC), globalny łańcuch dostaw został mocno dotknięty skutkami pandemii koronawirusa8. Najpierw wstrzymane zostały dostawy komponentów z Chin, a następnie z pozostałych części świata. Pomimo faktu, że fabryki wznowiły już działalność, pełna produkcja nie została jeszcze wszędzie przywrócona. Zdaniem GWEC Europa, Ameryka Północna oraz Indie, a więc centra produkcyjne dla globalnego przemysłu wiatrowego, obecnie wciąż znajdują się w kryzysie, co powoduje dalsze zakłócenia łańcucha dostaw i może doprowadzić do wywołania efektu domina w globalnej produkcji turbin wiatrowych oraz do dalszych opóźnień w realizacji inwestycji9.

Problem zakłócenia łańcucha dostaw dostrzega również Wind Europe (WE). Według WE, zakłócenia w globalnym i europejskim łańcuchu dostaw, wywołane ograniczeniem przepływu towarów i osób, spowodują, że liczba instalacji elektrowni wiatrowych w 2020 r. spadnie w porównaniu z prognozami branżowymi, a prawdopodobnemu zwiększeniu ulegną nakłady inwestycyjne. Ostateczna liczba nowych instalacji wiatrowych będzie zależała w głównej mierze od czasu trwania krajowych restrykcji i blokad. Na dalsze zakłócenia globalnego łańcucha dostaw, zdaniem WE, może także wpłynąć widmo nadchodzącego kryzysu ekonomicznego. Według przewidywań Międzynarodowego Funduszu Walutowego, światowa gospodarka skurczyć ma się o 3%. Jeszcze mniej optymistyczne dane dotyczą Unii Europejskiej, w której przewidywany spadek gospodarczy sięgnąć może nawet 7,5%. Powyższe okoliczności spowodują, że banki w obawie o płynność finansową przedsiębiorców i brak zagwarantowanej stopy zwrotu z inwestycji będą mniej skłonne do udzielania dalszych kredytów10.

Opóźnienia w terminowej realizacji polskich inwestycji wiatrowych

Wskazane powyżej zakłócenia łańcucha dostaw nie pozostaną bez wpływu na inwestycje wiatrowe realizowane w Polsce. Takiego zdania jest Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW), według którego skutki rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 z całą pewnością zaważą na terminowym oddaniu do eksploatacji nowych mocy wiatrowych w Polsce1. Reakcją ustawodawcy, mającą na celu przeciwdziałanie opóźnieniom, są zmiany przewidziane w tzw. "tarczy antykryzysowej", a dokładniej w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.) i ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695 ze zm.).

Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r., poz. 261 t.j., "Ustawa OZE"), oferta złożona przez uczestnika aukcji zawiera zobowiązanie wytwórcy do sprzedaży po raz pierwszy w ramach systemu aukcyjnego energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii przed upływem terminu określonego w Ustawie OZE. Termin ten w przypadku instalacji OZE wykorzystujących do wytworzenia energii elektrycznej wyłączenie energię wiatru na lądzie wynosi 33 miesiące od dnia zamknięcia sesji aukcji, a w przypadku instalacji OZE wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu - 72 miesiące od dnia zamknięcia tej sesji. Jak wskazano powyżej, wskutek zakłócenia łańcucha dostaw oraz wprowadzonych restrykcji dotyczących przemieszczania się powstało poważne ryzyko opóźnień w realizacji inwestycji wiatrowych. Ryzyko to ma wynikać głównie z tego, że wytwórcy, których oferty wygrały aukcje, nie zdołają wywiązać się na czas z ciążącego na nich obowiązku pierwszej sprzedaży energii elektrycznej.

Ustawodawca uwzględnił jednak stanowisko branży i wprowadził możliwość odsunięcia powyższego obowiązku w czasie. Zgodnie z nowym art. 79a ust. 1 Ustawy OZE, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 83 ust. 3ba, Prezes URE jednorazowo na wniosek wytwórcy wydaje postanowienie o przedłużeniu zobowiązania do pierwszej sprzedaży energii o dodatkowy okres określony we wniosku, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy, licząc od dnia upływu terminu tego zobowiązania. Wśród okoliczności wymienionych w art. 83 ust. 3ba Ustawy OZE, mających istotne znaczenie w kontekście zakłócenia łańcucha dostaw, które Prezes URE uwzględnia na korzyść wytwórcy, należy w szczególności wyróżnić spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii opóźnienia dostaw urządzeń wchodzących w skład instalacji OZE oraz dostaw elementów niezbędnych do budowy instalacji OZE, a także opóźnienia w realizacji instalacji OZE oraz przyłączy do sieci elektroenergetycznej.

Podobne wsparcie ustawodawca przewidział dla instalacji OZE realizowanych poza systemem aukcyjnym. Zgodnie ze znowelizowanym art. 184d ust. 1 Ustawy OZE, umowy o przyłączenie do sieci, niewypowiedziane do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy z przyczyn, o których mowa w art. 191 ust. 1 Ustawy OZE lub art. 7 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1998 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 t.j.), w których termin na dostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej przypada przed dniem 30 czerwca 2022 r., zachowują moc do dnia określonego we wniosku wytwórcy o przedłużenie tego terminu, złożonego do przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, pod warunkiem, że termin na dostarczenie energii elektrycznej po raz pierwszy do sieci, określony w tym wniosku, nie będzie przypadał później niż w dniu 30 czerwca 2022 r. Przed nowelizacją dopuszczalny termin dokonania pierwszej dostawy energii elektrycznej do sieci był określony na 30 czerwca 2021 r. Oznacza to, że inwestorzy, którzy złożą wniosek o przedłużenie terminu, uzyskają dodatkowy rok na ukończenie inwestycji.

Warto zauważyć, że Polska nie jest jedynym państwem, które zdecydowało się na takie rozwiązania. 15 maja 2020 r. niemiecki Bundestag dokonał zmiany krajowych przepisów dotyczących energetyki odnawialnej, aby zapewnić powodzenie transformacji energetycznej w czasie pandemii Covid-19. W tym celu został przedłużony o 6 miesięcy termin na wykonanie instalacji OZE objętych systemem aukcyjnym12 . Zdaniem niemieckiego rządu, zmiany te dają pewność prawną inwestorom mającym trudności z prawidłową realizacją inwestycji z powodu restrykcji wprowadzonych w związku z pandemią. Podobne rozwiązanie zostało przyjęte w Wielkiej Brytanii, gdzie o 6 miesięcy przedłużone zostały terminy oddania instalacji realizowanych w oparciu o przyznane inwestorom w ramach trzeciej aukcji OZE kontrakty różnicowe (ang. CfDs - Contracts for Difference)13. W Austrii okres budowy nowych farm wiatrowych, których termin wykonania został ustalony na dzień przypadający w okresie pomiędzy 16 marca 2020 r. a 16 marca 2021 r., został wydłużony o 6 miesięcy, aby opóźnienia wywołane pandemią nie doprowadziły do wygaśnięcia umów o dofinansowanie14. W Grecji natomiast, z powodu opóźnień wywołanych pandemią Covid-19, między innymi o 6 miesięcy przedłużone zostały terminy obowiązywania przyznanych uprawnień do instalacji odnawialnego źródła energii oraz terminy obowiązywania warunków przyłączeniowych, które miały wygasnąć do dnia 30 czerwca 2020 r. W przypadku uprawnień i warunków wygasających w drugiej połowie roku przedłużenia mają wynosić 4 miesiące15.

Rola inwestycji wiatrowych w odbudowie gospodarki

Mimo coraz częściej pojawiających się wiadomości o kolejnych opóźnieniach w realizacji inwestycji wiatrowych oraz prognoz dotyczących obniżonego poziomu mocy wiatrowych w najbliższych latach, dla energetyki wiatrowej rysuje się także pozytywny scenariusz. Z oświadczenia GWEC oraz liderów branży energii wiatrowej z dnia 6 maja 2020 r. możemy wyczytać, że energia wiatrowa ma być kluczowym elementem naprawy gospodarki po zakończeniu pandemii Covid-19. Jak zauważają autorzy oświadczenia, energia wiatrowa jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu na świecie, co może się przełożyć na stworzenie nawet 4 mln bezpośrednich lub pośrednich miejsc pracy oraz zwiększenie ilości planowanych inwestycji, których wartość GWEC szacuje pomiędzy 207 mld a 2 bln dolarów, jeżeli moc zainstalowana instalacji wiatrowych przekroczy 2 TW. W oświadczeniu wezwano ponadto rządy państw, organizacje międzynarodowe i międzynarodowe instytucje finansowe do umieszczenia inwestycji w energetykę wiatrową w centrum planów naprawy gospodarek, poprzez podjęcie kluczowych działań opisanych w oświadczeniu16.

Mocny impuls dla energetyki odnawialnej ma również stanowić plan odbudowy europejskiej gospodarki, u którego podstaw leżeć miałby Europejski Zielony Ład. Jak podkreśla unijny komisarz ds. energii - Kadri Simson, Europejski Zielony Ład będzie istotą tego planu, a energetyka odnawialna będzie miała do odegrania w nim bardzo istotną rolę. Z jednej strony oznacza to wsparcie europejskich łańcuchów dostaw, a z drugiej zaś strony wymaga promowania dużych projektów infrastrukturalnych, które będą stymulować gospodarkę i jednocześnie uczynią europejski system energetyczny bardziej ekologicznym17. Projekt planu odbudowy europejskiej gospodarki Komisja Europejska ma przedstawić w dniu 27 maja 2020 r. Szacuje się, że całkowity rozmiar pakietu pomocowego wyniesie ok. 1-2 bilionów euro pod postacią pożyczek i grantów18.

Na pozytywny wpływ inwestycji w farmy wiatrowe dla polskiej gospodarki w trakcie i po zakończeniu pandemii Covid-19 zwraca również uwagę PSEW, według którego rozwój energetyki wiatrowej może złagodzić szok wywołany kilkutygodniowym zatrzymaniem gospodarki. Potrzebne do tego będą jednakże zmiany regulacji prawnych, w tym także zniesienie tzw. "zasady 10H" i ustalenie harmonogramu aukcji OZE z wyprzedzeniem o 3 lata. Jak zauważa PSEW, pomimo faktu borykania się przez branżę wiatrową z trudnościami wynikającymi z zakłócenia globalnego łańcucha dostaw, dalsze prace nad oddaniem farm wiatrowych do eksploatacji postępują, oferując tym samym nowe miejsca pracy i zasilając budżet podatkami. Dzięki przełomowym inwestycjom zatrudnienie w sektorze wiatrowym wzrosło o ok. 8-10 tys. osób w porównaniu z 2019 r., a przy scenariuszu zakładającym dynamiczny przyrost mocy, na poziomie 22-24 GW w 2040 r., ma powstać nawet 42 tys. nowych miejsc pracy. Jednakże, w przypadku braku zapewnienia odpowiedniego wsparcia istnieje ryzyko wystąpienia scenariusza pesymistycznego, przewidującego zatrzymanie na poziomie 10 GW w 2025 r., co oznaczać może osłabienie krajowych dostawców i spadek zatrudnienia wokół sektora do 13 tys. etatów.

PSEW podkreśla, że energetyka wiatrowa jest stosunkowo odporna na klęski naturalne i nawet w trudnych warunkach może rozwijać swój potencjał. Dodatkowe 12-14 GW mocy wiatrowej na lądzie oznaczać będzie zainwestowanie w polską energetykę ok. 70-80 mld zł. Według PSEW do budżetu gmin i państwa w okresie 25 lat eksploatacji realizowanych obecnie projektów wiatrowych wpłynie łącznie ponad 5 mld zł, czyli 200 mln zł rocznie. Także w przypadku morskich farm wiatrowych, które zdaniem PSEW przez długie dekady będą paliwem dla rozwoju innowacyjnej, niskoemisyjnej energetyki i nowoczesnego przemysłu, budowa pierwszych 10 GW ma wygenerować inwestycje przekraczające łącznie 133 mld zł i stworzyć 34 tys. miejsc pracy. Tak silny bodziec ma wpompować do polskiej gospodarki ok. 53 mld zł i 16 mld zł dodatkowych podatków do 2033 r. Warunkiem jednak dla utrzymania dynamicznego rozwoju tego sektora jest zapewnienie mu odpowiednio mocnego wsparcia, w tym także poprzez zagwarantowanie przedsiębiorcom przewidywanego zbytu na ich towary w dłuższym okresie niż przy aukcjach ogłaszanych z roku na rok19.

Czy przesunięcie obowiązku sprzedaży energii po raz pierwszy o 12 miesięcy okaże się wystarczające?

Podsumowując, skutki pandemii Covid-19 spowodują opóźnienia w realizacji niektórych inwestycji w farmy wiatrowe oraz wywołują niepewność co do ilości inwestycji planowanych do zrealizowania w najbliższych latach. Obecnie trudno oszacować, z jakiego rodzaju opóźnieniami będziemy mieli do czynienia. Wydaje się, że w dobie trwającej pandemii branża energetyki wiatrowej, tak jak cały sektor OZE, radzi sobie relatywnie dobrze. W utrzymaniu takiego stanu ma wspomóc wprowadzenie możliwości odłożenia w czasie wykonania obowiązku pierwszej sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców o 12 miesięcy. Z zaprezentowanej powyżej analizy możemy zauważyć, że Polska zdecydowała się na bardziej odległe odsunięcie w czasie terminów na wykonanie instalacji OZE objętych systemem aukcyjnym niż inne państwa, które w większości termin ten przesunęły o 6 miesięcy.

Pytanie, czy w obliczu coraz częściej pojawiających się informacji o możliwości nadejścia jesienią drugiej fali zachorowań na Covid-19, taki status dla energii wiatrowej uda się utrzymać w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Należy zauważyć, że wraz ze zmianą Ustawy OZE nie zmieniły się konsekwencje niedotrzymania terminu na wywiązanie się przez wytwórców z obowiązku pierwszej sprzedaży energii elektrycznej. Zgodnie z art. 83 ust. 3c Ustawy OZE, instalacja OZE, dla której nie zostało spełnione zobowiązanie do pierwszej sprzedaży energii elektrycznej, z uwzględnieniem przedłużenia terminu na realizację tego zobowiązania o maksymalnie 12 miesięcy, może ponownie zostać objęta ofertą w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii dopiero po upływie 3 lat, licząc od dnia, w którym zobowiązanie stało się wymagalne. Także w przypadku niewypełnienia przez wytwórcę zobowiązania do pierwszej sprzedaży energii, z uwzględnieniem przedłużenia terminu na wykonanie tego obowiązku, w myśl art. 81 ust. 4a Ustawy OZE kaucja uzyskana przez wytwórcę w celu wzięcia udziału w aukcji podlega przepadkowi na rzecz Prezesa URE.

Nie wiadomo także, jak obecna pandemia wpłynie na terminową realizację inwestycji offshore na Morzu Bałtyckim. Według doniesień medialnych, inwestycje w morskie farmy wiatrowe są na razie realizowane w sposób zgodny z przyjętymi harmonogramami. Pandemia Covid-19 może spowodować jednak opóźnienia i w tym sektorze. Wydaje się, że obecnie większym zagrożeniem dla terminowej realizacji inwestycji offshore jest nie pandemia koronawirusa, lecz proponowane przez resorty zmiany do projektu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Wielu przedstawicieli branży krytykuje forsowane przez resorty propozycje, argumentując, że mogą one poważnie opóźnić budowę farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan szczególnie niebezpieczne jest wprowadzenie przepisów, które wydłużają czas uzyskiwania rozstrzygnięć administracyjnych w sprawach środowiskowych i budowlanych. Brak jest także uzasadnienia dla propozycji, aby wydłużyć termin decyzji dla organu wydającego rozstrzygnięcie w sprawie zgód wodnoprawnych oraz obniżyć kary, które miały pełnić funkcje stymulacyjne dla organów i motywować je do dotrzymywania terminów do załatwienia spraw administracyjnych. Konfederacja Lewiatan zauważa również, że zbędne są dodatkowe opinie przy wydawaniu decyzji o przeniesieniu uprawnień wynikających z pozwoleń na wznoszenie sztucznych wysp oraz niektóre inne uprawnienia organów na późniejszych etapach inwestycji20. Takie działanie ze strony resortów należy ocenić negatywnie i uznać je za nieuzasadnione, w szczególności w dobie kryzysu wywołanego rozprzestrzenianiem się groźnego wirusa, kiedy tak bardzo potrzebne jest ułatwienie inwestorom całego przebiegu procesu inwestycyjnego i zapewnienie sektorowi morskiej energetyki wiatrowej odpowiedniego wsparcia.

Przypisy:

1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_20_767

2 https://www.awea.org/resources/news/2020/american-wind-energy-association-releases-covid-19

3 https://www.woodmac.com/news/opinion/how-the-coronavirus-crisis-is-driving-global-wind-market-downgrade/

4 https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/covid-19-set-to-wipe-out-global-solar-and-wind-project-growth-for-2020-slash-new-capacity-from-2021/

5 https://www.offshore-mag.com/business-briefs/coronavirus/article/14175213/rsted-expects-delays-to-us-offshore-wind-projects

6 https://www.greentechmedia.com/articles/read/orsteds-us-offshore-wind-projects-facing-delays-due-to-covid-19-permitting-challenges

7 https://www.northnorfolknews.co.uk/news/decision-delayed-over-vattenfall-north-sea-wind-farm-1-6650703

8 https://gwec.net/covid-19-and-impacts-on-global-wind-supply-chains/

9 https://gwec.net/wind-industry-covid-19-response-hub/

10 https://windeurope.org/newsroom/covid19/

11 http://psew.pl/pandemia-covid-19-zakloca-lancuchy-dostaw-sektora-energetyki-wiatrowej/

12 https://renews.biz/60304/covid-19-germany-extends-project-delivery-deadlines/

13 https://renews.biz/60033/cfd-round-3-winners-gain-delivery-extension/

14 https://windeurope.org/newsroom/covid19/

15 https://renewablesnow.com/news/greece-gives-renewables-projects-extra-time-amid-covid-19-crisis-694722/

16 https://gwec.net/wind-power-will-be-a-key-building-block-for-economic-recovery-industry/

17 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_20_767

18 https://windeurope.org/newsroom/covid19/#policy

19 http://psew.pl/energetyka-wiatrowa-wesprze-odbudowe-gospodarki-po-covid-19/

20 http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/nowe_przepisy_ktore_proponuja_
urzednicyopoznia_budowe_morskich_farm_wiatrowych_

Dodaj nowy Komentarze ( 3 )

KOMENTARZE ( 1 )


Autor: przesada 26.05.2020r. 09:11
Rola inwestycji wiatrowych w odbudowie gospodarki
... wg mnie jest to rola pasożyta żyjącego ze wsparcia, którym obciążeni są w taryfach za energię konsumenci enegii elektrycznej w Polsce.
Jak można w jednym tekście pisać o "globalnym łańcuchu dostaw" i o roli inwestycji wiatrowych w odbudowie polskiej gospodarki.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 1 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLANDp
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Enotec
Gazterm
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2021
mobilne cire
IT BCE